สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง)
ประกาศ สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
 

  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง)  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง) เรื่อง เลื่อนวันประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง) ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านทันตสาธารณสุข) นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง) เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ และสอบทักษะในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านทันตสาธารณสุข) นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง) สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  
 
 
   

 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น