สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
 

  1) ชื่อ - สกุล

   2) คำนำหน้าชื่อ 

    3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

     ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561) ในวันและเวลาราชการ

                                                                      

                                 โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
                      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  หมู่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000   โทร : 088-590-9223 


               พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

            1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

            2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

            3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


     2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
     คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
     3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
     คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
     4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
     คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 เมษายน 2561 ภายในเวลาทำการธนาคาร 
     5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
     คำตอบ : ค่าธรรมเนียมสอบ 180  บาท ซึ่งประกอบด้วย
      - ค่าธรรมเนียมการสอบ    จำนวน 150 บาท

      - ค่าบริการทางธนาคารเเละอินเตอร์เน็ต  จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)                        
     6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร 
     คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 30 เมษายน 2561  ทางเว็บไซต์ https://sasukpattani.thaijobjob.com/ หรือ  http://www.sasukpattani.com 
     7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
     คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://sasukpattani.thaijobjob.com ในวันที่ 27 เมษายน 2561
     8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
     คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โทร : 088-590-9223
     9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
     คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.