ประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
                                  โทร : 088-590-9223
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง เลื่อนวันประกาศการขึ้นบันชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง เลื่อนวันประกาศการขึ้นบันชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินเเละบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักรังสีการแพทย์ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบปฏิบัติทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินเเละบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักรังสีการแพทย์ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขปัตตานี
โทร : 088-590-9223
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินเเละบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักรังสีการแพทย์ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินเเละบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักรังสีการแพทย์ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขปัตตานี

                                           โทร : 088-590-9223
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป